Regulamin świadczenia usług oraz polityka prywatności i zasady korzystania z witryny www.poradniaczystamiska.pl

Regulamin świadczenia usług

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek  oraz strony internetowej www.poradniaczystamiska.pl (dalej witryna).

2. Właścicielem witryny jest:

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek

ul. Sowińskiego 4a/7

65-001 Zielona Góra

NIP: 929-179-77-39

Wszelkie prawa do zawartości witryny są zastrzeżone.

3. Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek (usługodawca) świadczy usługi w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych, a szczegółowy zakres usług można znaleźć na stronie: www.poradniaczystamiska.pl

4. Usługobiorca, zwany dalej Pacjentem, to osoba lub firma, która zapozna się z treścią i zaakceptuje niniejszy regulamin, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokona zakupu w sklepie internetowym lub umówi i skorzysta z konsultacji online.

5. Warunkiem korzystania z produktów i usług oferowanych przez Poradnię Dietetyczną „Czysta Miska” Joanna Skwarek jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.

6. Konsultacje dokonywane przez Poradnię Dietetyczną „Czysta Miska” Joanna Skwarek mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

7. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Poradnię Dietetyczną „Czysta Miska” Joanna Skwarek nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowych i medycznych, które mają wpływ na efekt porad dietetycznych.

8. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że konsultacje zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań i są oparte na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka. Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek Rudnicka domniemywa również, że Pacjent nie zataił żadnych informacji, szczególnie na temat swojego stanu zdrowia i w wywiadzie żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia czy przedstawienia niepełnej dokumentacji badań i wyników.

9. Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

a. wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;

b. zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest niepełnoletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;

c. zachowanie Pacjenta świadczy, że może znajdować się pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych czy innych substancji o podobnym działaniu;

d. zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek;

e. wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich;

f. udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek.

II. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej, analizy składu ciała, edukacji żywieniowej, a za pośrednictwem witryny konsultację online oraz w przyszłości sprzedaż jadłospisów i e-booków.

2. Zamówienia mogą być przyjmowane osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych, za pośrednictwem witryny www.poradniaczystamiska.pl lub poprzez inne internetowe kanały komunikacji np. Facebook, Messenger czy e-mail.

3. Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługi świadczone przez Poradnię, w tym usługi online nie stanowią diagnozy lekarskiej czy konsultacji medycznej i nie mogą zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą. 4. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem na stronie: www.poradniaczystamiska.pl, na profilu Joanna Skwarek na stronie www.znanylekarz.pl oraz na profilu FB „Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek” .

5. Każda konsultacja, zakupiony produkt i wytworzone w związku z nimi informacje stanowią własność intelektualną Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego czy samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta bez Poradni.

III. Konsultacje dietetyczne online

 1. Pacjent, który zdecyduje się na współpracę online, zobowiązuje się do podania niezbędnych danych w celu zebrania przez Usługodawcę wywiadu. Dane, o których mowa to:
  1. imię i nazwisko,
  1. datę urodzenia,
  1. numer telefonu i adres e-mail,
  1. informacje o stanie zdrowia,
  1. wyniki badań (dane wrażliwe),
  1. dane antropometryczne (wzrost, waga, pomiary obwodów ciała).

2. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie online za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Whatsup) powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu oraz odpowiednią jakość połączenia.

3. Usługa on-line poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania.

4. Po konsultacji, w terminie do 7 dni roboczych Usługodawca przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) ułożony plan żywieniowy i zalecenia dla Pacjenta.

IV. Pozostałe produkty

 1. Pacjent, który zdecyduje się na zakup w witrynie www.poradniaczystamiska.pl za pośrednictwem sklepu internetowego, musi zapoznać się i zaakceptować poniższy regulamin oraz podać dane osobowe:
 2. imię i nazwisko,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail.

2. Pacjent musi posiadać odpowiednie aplikacje komputerowe/systemowe, które umożliwią mu otwarcie jadłospisu czy ebooka.

3. Po przeprowadzeniu płatności online, zakupione produkty zostaną wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie (choć z reguły produkty wysyłane są od razu).

V. Zgoda na leczenie dietetyczne

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne w Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek. Jednocześnie oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

VI. Ochrona danych osobowych i prywatności

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek przetwarza dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Pacjenta zgody na ich przetwarzanie. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobiście w trakcie wizyty (w formie pisemnej) lub przez akceptację niniejszego regulaminu i zawarcie umowy z Poradnią na odległość. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Poradni (www.poradniaczystamiska.pl), może także zostać wysłany do Pacjenta pocztą elektroniczną.

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji dietetycznych, umówienia wizyty. W zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. dane wrażliwe) Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek przetwarza te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu indywidualnego przygotowania jadłospisu oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji.

Szczegóły stosowanej ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, która została zamieszczona niżej.

VII. Płatności

1. Cennik usług dietetycznych jest ważny do odwołania.

2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

3. Zapłata za usługę następuje w chwili zaksięgowania środków na koncie usługodawcy.

4. Płatności za transakcje zawarte za pośrednictwem sklepu internetowego będą przeprowadzane online.

5. Zamówienia przyjmowane i wysyłane są przez Internet drogą elektroniczną.

6. Porady i usługi wysyłane są na adres e-mail wpisany przez klienta w formularzu zamówienia.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.

3. Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, że:

a. przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,

b. nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,

c. będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,

d. wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,

e. przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała,

f. będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,

4. Wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.

5. Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej związany z obsługą Pacjenta przez Poradnię, w szczególności umawianie i odwoływanie wizyt oraz czynności związane z obsługą planu żywieniowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię oraz adres e-mail) w celu przesyłania mi za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach, promocjach i usługach w formie newslettera.

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych jest: Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek ul. Sowińskiego 4a/7 65-001 Zielona Góra, NIP 9291797739.

Zakres zbieranych danych osobowych

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek może zbierać następujące dane: o imię i nazwisko, o datę urodzenia, o numer telefonu i adres e-mail, o informacje o stanie zdrowia, wyniki badań (dane wrażliwe), o dane antropometryczne (wzrost, waga, pomiary obwodów ciała).

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane zebrane przez Administratora będą wykorzystywane w celu należytego wykonania oferowanych usług dietetycznych oraz do kontaktu niezbędnego do obsługi Pacjenta przy umawianiu terminów wizyt czy do wysyłania przygotowanych jadłospisów, analizy postępów diety itp.

Zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych, w szczególności w zakresie danych o stanie zdrowia, jest niezbędna do świadczenia usług dietetycznych – dokładnego ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych, które uwzględniają jednostki chorobowe i dolegliwości.

Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom i poza Europejski Obszar Gospodarczy

 W związku z zawieranymi umowami dotyczącymi świadczenia usług Poradnia Dietetyczna Awokado Klaudia Rudnicka może przekazać dane osobowe firmie księgowej i wprowadzać dane do specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi.

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Sposób zabezpieczania danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, których zadaniem jest zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy.

W przypadku newslettera do czasu odwołania zgody przez Pacjenta.

Prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady korzystania z witryny www.dietetykawokado.pl oraz wykorzystanie plików cookies

Zasady ogólne

Wszelkie prawa do zawartości witryny internetowej są zastrzeżone. Korzystanie z witryny oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad użytkowania. W razie nieakceptowania tych zasad należy zaprzestać korzystania ze strony.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną.

Materiały i dokumenty umieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich bez zgody właściciela może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.

Warunki korzystania z witryny

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek upoważnia użytkowników do przeglądania witryny oraz dokonywania zakupów w jej sklepie internetowym. Niniejsza witryna może być używana wyłącznie do celów, do których jest przeznaczona, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, jak też w kraju, w którym dokonano wejścia na stronę.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, zmieniania, publikowania, rozpowszechniania, bądź przekazywania materiałów zawartych w witrynie. Zabronione jest również wykorzystanie tych materiałów w innych witrynach lub sieciach komputerowych.

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek wyraża zgodę na pobieranie przez użytkownika umieszczonych w witrynie materiałów, ich kopiowanie oraz drukowanie wyłącznie na potrzeby własne, bez czerpania z tego tytułu korzyści ekonomicznych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji dotyczących własności, pochodzących z oryginalnych materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania, ani rozpowszechniania informacji za pośrednictwem strony, które są nielegalne albo naruszają prawa innych osób. Użytkownik nie będzie również korzystać z oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie witryny, nie będzie też zniekształcać lub zmieniać jej wyglądu, ani podejmować innych działań mogących szkodzić działaniu witryny.

Publikacje w prasie i innych mediach

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek wyraża zgodę na pobieranie i upublicznianie w prasie lub innych mediach zawartości witryny wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji przygotowanego do publikacji materiału zgodnie z prawem prasowym.

Odnośniki do innych witryn internetowych

Na stronie mogą znajdować się linki/odnośniki do innych witryn internetowych. Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek nie monitoruje zawartości i nie kontroluje treści witryn, do których prowadzą odnośniki. Właściciel witryny nie bierze odpowiedzialności za zawarte na nich informacje i materiały, za żadne oprogramowanie lub inne produkty, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn.

Decydując się na przejście do innej witryny internetowej przez odnośnik z tej witryny, użytkownik działa na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.

Umieszczanie w innych witrynach odnośników do witryny www.poradniaczystamiska.pl

Odnośniki do witryny mogą być umieszczane w innych witrynach tylko w sposób zgodny z poniższymi warunkami i z obowiązującymi przepisami prawa.

Strona internetowa zawierająca odnośnik do naszej witryny:

• nie może korzystać z logo Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek bez uprzedniego zezwolenia udzielonego pisemnie;

• nie może podawać nieprawdziwych informacji o Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek i jej działalności;

• nie może zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, religijnych, seksualnych, ani popularyzujących takie treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne lub obraźliwe;

• nie może modyfikować wyglądu przeglądarki i jej okna.

Na żądanie Poradni Dietetycznej „Czysta Miska” Joanna Skwarek osoba, która umieściła odnośnik lub treść pochodzącą z tej witryny zobowiązana jest do ich natychmiastowego usunięcia, co nie wymaga uzasadnienia. Usunięcie powyższych nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Poradni wobec podmiotu, który umieścił taki odnośnik lub treść.

Aktualizacja witryny

Zmiany na stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili i mogą obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. O dokonaniu zmian Poradnia nie ma obowiązku informować.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania strony przez użytkownika lub informacji i materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem. Dotyczy to również szkód będących skutkiem braku możliwości użycia lub aktualizacji witryny, opóźnień w działaniu lub transmisji danych, awarii linii telekomunikacyjnych, niedostarczonych wiadomości e-mail, utraty możliwości używania danych i podobnych skutków – nawet w przypadku, gdy Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek zostanie poinformowana o możliwości zaistnienia podobnych szkód.

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do witryny, braku zakłóceń czy braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę.

Informacje i ceny umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Prawo właściwe i właściwość sądu

Z zastrzeżeniem reguł wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie roszczenia lub spory wynikające z używania niniejszej witryny i jej zawartości podlegają regulacji prawa polskiego i będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Zielonej Górze.

Pliki cookie

Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek zobowiązuje się chronić prywatność klientów korzystających ze swoich usług. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 Poradnia Dietetyczna „Czysta Miska” Joanna Skwarek gromadzi, przetwarza i ujawnia wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach oraz przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. Korzystając z naszej strony wyrażacie Państwo zgodę na zapisywanie i używanie plików cookie zgodnie z podanymi warunkami.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody oraz prowadzenia statystyk.

Wtyczki społecznościowe portalu Facebook

Na stronie stosowane są wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Wtyczki te mogą zostać rozpoznane na podstawie jednego z logo portalu Facebook (białe “f” na niebieskim kafelku, termin “Lubię to” lub znak “kciuka w górę”) lub mieć dodatek “Wtyczka społecznościowa portalu Facebook”. Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych portalu Facebook można się zapoznać na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W przypadku wywołania strony internetowej uwzględnionej w niniejszej ofercie, zawierającej taki przycisk, przeglądarka użytkownika ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Cel zbierania danych i ich zakres, zasady dalszego przetwarzania danych i korzystania z nich przez firmę Facebook, oraz powiązane prawa i opcje ustawień chroniące prywatność użytkownika przedstawione zostały w polityce prywatności portalu Facebook, na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.